Training Rouwzorg

 

De LSR Academie leidt hulpverleners op tot Rouwzorgers, Rouw- en verliesbegeleiders en Rouwtherapeuten. Dat doet ze door hulpverleners eerst te leren reflecteren op hun eigen (verlies)verhaal. Daarmee wordt de basishouding ontwikkeld van ‘presentie’ waarin ‘exploreren’ van gedachten, emoties en gedragingen van de hulpvrager meer op de voorgrond staat dan het ‘corrigeren’ daarvan. Tussen ‘presentie en interventie’ ontwikkelen hulpverleners bij de LSR Academie hun kennis, vaardigheden en attitudes om alle soorten van verlies en rouw bestaansrecht te geven en mensen te helpen om hun verlieservaringen betekenisvol te integreren in hun levensverhaal.


UITGANGSPUNTEN

De LSR Academie biedt gecertificeerde basisopleidingen en na- en bijscholing gebaseerd op:

 

  • een ontwikkelingsgerichte benadering van verlies 
  • een integratie van het verlies in de eigen levensloop
  • eigen wijze van rouwen voor iedere verliesdrager 
  • recente wetenschappelijke ontwikkelen 
  • bewezen praktijkgerichte interventies van rouw- en verliesbegeleiders en rouwtherapeuten 

De organisatie van de LSR Academie wordt in onderstaande organogram weergegeven:

  

  

SAMENWERKINGEN

 

De LSR Academie werkt nauw samen met kern- en gastdocenten. 

VISIE

Rouw is breder dan alleen het verlies van een dierbare

Rouw wordt in onze samenleving gezien als antwoord op het verlies van een dierbare. Wij willen ook ruimte geven aan het antwoord dat je geeft op verlies van gezondheid, relatie, werk of andere betekenisvolle verliezen.  


Het rouwproces beweegt zich tussen een oriëntatie op verlies en op een herschikking van het leven
 

Bij veel hulpverleners en hulpvragers bestaat het idee dat rouw een gefaseerd en gecontroleerd proces is waar je door heen gaat - diep door allerlei emoties – om daarmee de pijn van het gemis te kunnen oplossen. De wetenschappelijke onderzoeken van afgelopen jaren laten zien dat je rouw niet oplost maar eerder inschrijft in je levensverhaal. Ieder doet dat op zijn eigenwijze. Daarmee wordt het rouwproces een heen-en-weer beweging tussen een oriëntatie op verlies en op een herschikking van het leven.


Rouw is de kostprijs van hechting
 

Rouw omvat gedachten, emoties en gedragingen die zich voordoen na een verlies. De rouw kan kort of lang duren, afhankelijk van de wijze waarop de persoon die rouwt in liefde verbonden was met het verlorene. Daarom wordt rouw ook wel de achterkant van liefde genoemd. Rouw wordt, met vallen en opstaan, gedragen. De wond kan weer opengaan bij indringende gebeurtenissen, het litteken kan gaan trekken en steken bij emotionele ervaringen. Rouwenden die in de kinderjaren veilig gehecht zijn, kunnen dat beter dragen en integreren in hun levensloop dan zij die zich thuis niet veilig hebben gevoeld.


De (inter)generationele context heeft grote invloed op de verbinding met het verlorene 

Ieder mens is onverbrekelijk verbonden met zijn ouders. Niet alleen in de genetische gegevenheden maar ook in het interpsychische: dat wat er tussen mensen gebeurt. Nagy legt de nadruk op de relationele ethiek. Als een kind bijvoorbeeld geen erkenning ervaren heeft van haar ouders, dat zij er mag zijn, dat zij waard is om te leven, hoe zal zo'n kind later als ouder erkenning en waardering kunnen geven aan haar eigen kinderen? Pas wanneer iemand als kind de balans van geven en nemen heeft ervaren, kan hij of zij echt vader of moeder van de eigen kinderen worden. Dat wat niet gekregen is, behoeft niet meer bij de kinderen te worden weggehaald. Relaties worden dan weer rechtvaardig en betrouwbaar. De (inter)generationele balans tussen geven en nemen vormt de basis voor de contextuele benadering en heeft grote invloed op het rouwproces.


Rouwen is schikken en herschikken van ons levensverhaal

Verlies maakt wezenlijk deel uit van wie we zijn. Ingrijpend verlies (van geliefde, werk, land, gezondheid, dromen..) kan ons zelf- en wereldbeeld, ons zelfnarratief,  grondig verstoren. Niet enkel het verlies dat we zelf lijden maar ook verlieservaringen bij mensen die deel uitmaken van onze sociale identiteit (onze  grootouders, ouders, kinderen …) kunnen ingrijpen; als waterrimpelingen die ontstaan nadat een steen in de vijver wordt gegooid. Rouwen heeft tot doel verlieservaringen te integreren in onze identiteit, ze eigen te maken (niet op te lossen of weg te werken), ze te verweven of te vervlechten. We schrijven en herschrijven, ordenen en herordenen, deconstrueren en reconstrueren ons zelfnarratief. Er ontstaat een bepaalde samenhang en continuïteit, een vernieuwde identiteit en beeld van onszelf, anderen en de wereld. Van daaruit geven we weer betekenis aan de zaken die ons overkomen en zo kunnen we leven in het verleden, heden en toekomst.

 

 

MISSIE

 

De LSR Academie leidt hulpverleners op tot Rouwzorgers, Rouw- en verliesbegeleiders en Rouwtherapeuten. Dat doet ze door hulpverleners eerst te leren reflecteren op hun eigen (verlies)verhaal. Daarmee wordt de basishouding ontwikkeld van ‘presentie’ waarin ‘exploreren’ van gedachten, emoties en gedragingen van de hulpvrager meer op de voorgrond staat dan het ‘corrigeren’ daarvan. Tussen ‘presentie en interventie’ ontwikkelen hulpverleners bij de LSR Academie hun kennis, vaardigheden en attitudes om alle soorten van verlies en rouw bestaansrecht te geven en mensen te helpen om hun verlieservaringen betekenisvol te integreren in hun levensverhaal.

 

 

UITGANGSPUNTEN

 

De LSR Academie biedt gecertificeerde basisopleidingen en na- en bijscholing gebaseerd op:

  • een ontwikkelingsgerichte benadering van verlies 
  • een integratie van het verlies in de eigen levensloop
  • eigen wijze van rouwen voor iedere verliesdrager 
  • recente wetenschappelijke ontwikkelen 
  • bewezen praktijkgerichte interventies van rouw- en verliesbegeleiders en rouwtherapeuten