ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN OPLEIDINGEN EN TRAININGEN van LSRD

 

Artikel 1: Definities

De in deze algemeen voorwaarden gebruikte, met hoofdletters aanvangende, begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis, tenzij uit de context anders blijkt:

1. LSRD: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LSR Dienstencentrum B.V., onderdeel van het Landelijk Steunpunt Rouw, gevestigd en kantoorhoudende in Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32149211.

2. LSRD-activiteiten: door het LSRD georganiseerde opleidingen, trainingen, workshops of studiedagen, alsmede soortgelijke activiteiten die het karakter van een opleiding of training hebben.

3. Incompany-activiteiten: LSRD-activiteiten die in opdracht van en in samenwerking met een Opdrachtgever voor diens medewerkers worden uitgevoerd.

4. Kandidaat: een natuurlijk persoon die zich voor een LSRD-activiteit heeft ingeschreven.

5. Opdrachtgever: de organisatie in wiens opdracht en voor wiens rekening een LSRD-activiteit plaatsvindt of voor wiens rekening de Kandidaat is ingeschreven.

6. Cursusmateriaal: het cursusmateriaal van het LSRD, daaronder begrepen syllabi, beschreven praktijkgevallen, vragenlijsten en ander aan de Kandidaat voor eigen rekening uitgereikt materiaal dat door of in opdracht van het LSRD is vervaardigd en/of waarvan het LSRD een (intellectueel) eigendomsrechten danwel het gebruiksrecht heeft.

7. Annulering: de opzegging van een aanmelding voor een LSRD-activiteit door een Kandidaat of indien deze annulering een Incompany-activiteit betreft, door de Opdrachtgever.

8. Inschrijfformulier: een door het LSRD in hard copy of digitaal ter beschikking gesteld formulier waarmee deelname aan een LSRD-activiteit kan worden opgegeven.


Artikel 2: Toepasbaarheid van deze Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door het LSRD georganiseerde activiteiten, aanbiedingen, Inschrijfformulieren en offertes, evenals op alle overeenkomsten tussen het LSRD en Opdrachtgevers betreffende het verzorgen van LSRD-activiteiten.

2. Afwijkingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het LSRD.

3. Het LSRD heeft het recht om in een opdrachtbevestiging, offerte of in een specifiek daartoe opgesteld contract nadere voorwaarden te stellen aan Opdrachtgevers. Deze Algemene Voorwaarden blijven dan naast de extra voorwaarden onverkort van kracht.

 

Artikel 3: Overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen het LSRD en de Kandidaat/Opdrachtgever komt tot stand door:

a. een LSR bevestigingsbrief aan de Kandidaat voor het houden van een intake of toelating tot het deelnemen aan een LSRD-activiteit

b. schriftelijke aanvaarding van de LSRD-offerte door de Opdrachtgever.

2. De Kandidaat/Opdrachtgever heeft ten aanzien van de bij artikel 3.1 genoemde overeenkomst zeven kalenderdagen bedenktijd, waarbinnen hij/zij zonder opgave van redenen of kosten de inschrijving kan annuleren.

3. Een intake is noodzakelijk voor het beoordelen van het instroomprofiel van de kandidaat.

4. Het recht tot toelating van de Kandidaat vindt plaats door een toelatingsbrief van het LSRD.

5. Afwijzing van een Kandidaat wordt aan de Kandidaat schriftelijk medegedeeld.

6. De kosten van de intake worden bij de definitieve inschrijving verrekend met de kosten van de opleiding.

7. Bij afwijzing of opschorting van deelname (bijvoorbeeld bij een wachtlijst voor de eerstvolgende opleiding) worden de inschrijfkosten niet teruggestort.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de opdracht met betrekking tot Incompany-activiteiten

1. Alle Incompany-activiteiten worden voorafgegaan door een LSRD-offerte.

2. De in lid 4.1 genoemde offerte is gericht en gebaseerd op uitvoering van een LSRD-activiteit onder normale omstandigheden en gedurende gangbare werkuren, tenzij het LSRD schriftelijk en uitdrukkelijk anders vermeldt.

3. Een door het LSRD uitgebrachte offerte heeft een geldigheidsduur van 1 maand, te rekenen vanaf de dagtekening van de offerte.

4. Een LSRD-offerte wordt uitgebracht in tweevoud en gaat vergezeld van een aanbiedingsbrief. Acceptatie vindplaats door ondertekening van beide exemplaren van de offerte door of namens de directie van het LSRD en door of namens de Opdrachtgever en na ontvangst door het LSRD van een door beide partijen ondertekend exemplaar van de offerte.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.4 bindt een door het LSRD uitgebrachte mondelinge aanbieding of aanvaarding het LSRD, met dien verstande dat een mondelinge aanvaarding binnen veertien dagen schriftelijk door het LSRD dient te zijn bevestigd.

 

Artikel 5: Annulering door Opdrachtgever/Kandidaat of vervanging

1. Een Opdrachtgever/Kandidaat kan in plaats van de aangemelde Kandidaat in overleg met het LSRD een andere persoon aan de LSRD-activiteit laten deelnemen mits:

a. dit aan het LSRD wordt medegedeeld minimaal 2 weken voor de aanvangsdatum van de LSRD-activiteit;

b. de vervanger voldoet aan de gestelde (instroom)criteria

2. De Opdrachtgever/Kandidaat heeft het recht om per aangetekende brief te annuleren. De datum van het poststempel wordt gebruikt als datum van ontvangst van de Annulering.

3. Bij Annulering van een LSRD-activiteiten gelden de volgende regels: a. eventuele inschrijfkosten en kosten voor de intake blijven verschuldigd c.q. kunnen niet worden teruggevraagd b. tot twee maanden voor aanvang van de LSRD-activiteit is men geen cursusgeld verschuldigd c. langer dan één maand voor aanvang van de LSRD-activiteit is men 50% van het cursusgeld verschuldigd d. Tot één maand voor aanvang van de opleiding is de opdrachtgever verplicht het totaal overeengekomen bedrag volledig te betalen. e. Bij annulering tijdens de opleiding is de opdrachtgever verplicht het totaal overeengekomen bedrag volledig te betalen.

4. Bij Annulering van Incompany-activiteiten gelden de volgende regels:

a. gedurende de eerste twee weken na de totstandkoming van de opdracht dient de Opdrachtgever de kosten te vergoeden die het LSRD in verband met de betreffende Incompany-activiteit al heeft gemaakt of nog zal maken.

b. vanaf twee weken na de totstandkoming van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed aan het LSRD.

 

Artikel 6: Annulering door het LSRD of vervanging

1. Het LSRD heeft het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht zonder opgave van redenen: a. een gelijkwaardige vervanging te zoeken b. een andere datum voor te stellen voor het uitvoeren van de geannuleerde LSRD-activiteit c. de LSRD-activiteit te annuleren

2. Indien een andere datum wordt voorgesteld, heeft de Opdrachtgever/Kandidaat het recht om de inschrijving kosteloos te annuleren binnen twee weken nadat deze door het LSRD op de hoogte is gebracht van de verandering.

3. Het LSRD heeft het recht tot uiterlijk drie weken voor aanvang een LSRD-activiteit te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimum aantal Kandidaten niet is bereikt.

4. In het geval van Annulering heeft de Opdrachtgever/Kandidaat recht op terugbetaling van eventueel reeds betaalde deelnamekosten en eventuele inschrijfkosten

5. Bij Annulering worden de reeds betaalde kosten binnen veertien dagen teruggestort.

 

Artikel 7: Medewerking door de Opdrachtgever

De Opdrachtgever zal het LSRD steeds tijdig alle medewerking geven welke het LSRD noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.

 

Artikel 8: Auteursrechten met betrekking tot het verstrekte Cursusmateriaal

1. Het door het LSRD verstrekte Cursusmateriaal blijft eigendom van het LSRD. De Kandidaat heeft uitsluitend het recht om het materiaal voor eigen studiedoeleinden tijdens en na de LSRD-activiteit te gebruiken.

2. Het door het LSRD aan de Kandidaat verstrekte Cursusmateriaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het LSRD.

3. In geval van overtreding van het in artikel 8.2 bepaalde zijn zowel de Kandidaat als de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door het LSRD te lijden schade.

 

Artikel 9: Wijzigingen

Het LSRD zal een verzoek om wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden welwillend overwegen, maar behoudt zich het recht voor om niet van de overeengekomen werkzaamheden af te wijken.

 

Artikel 10: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, zoals bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën. Deze geheimhouding geldt ook voor docenten verbonden aan de opleidingen.

 

Artikel 11: Prijs

1. De prijzen van het LSRD zijn in de offerte en/of het Inschrijfformulier vermeld en zijn in principe exclusief omzetbelasting.

2. Het LSRD is door inschrijving in het CRKBO voor haar LSRD-activiteiten in principe vrijgesteld van omzetbelasting. Indien het LSRD toch omzetbelasting-plichtig is, heeft het LSRD het recht om BTW in rekening te brengen, ook als de Opdrachtgever niet omzetbelasting-plichtig is.

 

Artikel 10: Betaling

1. Na inschrijving van een LSRD-activiteit brengt het LSRD de voor deze activiteit verschuldigde gelden door middel van een factuur in rekening. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening.

2. Bij de LSRD-activiteiten kan onder voorwaarden van automatische incasso in gedeelten betaald worden. Deze informatie staat beschreven op het Inschrijfformulier en op de factuur.

3. Betaling van de in artikel 10.2 genoemde factuur dient plaats te vinden binnen twee weken na de op de factuur genoemde vervaldatum. Indien de Opdrachtgever/Kandidaat niet binnen de gestelde en overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige voorafgaande ingebrekestelling in verzuim.

4. Het LSRD kan de Opdrachtgever/Kandidaat aanspreken op te late of niet volledig betaling van de factuur en hiervoor een rente in rekening brengen van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

5. Alle buitengerechtelijke incassokosten verbonden aan het incasseren van de vordering komen ten laste van de Opdrachtgever/Kandidaat. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 1,5% van het verschuldigde bedrag inclusief de contractuele rente, met een minimum van € 150,- bij LSRD-activiteiten en € 500,- bij Incompanyactiviteiten.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid voor door het LSRD veroorzaakte schade is beperkt tot de extra kosten die de Opdrachtgever/Kandidaat moet maken voor het voltooien van de gecontracteerde LSR-activiteiten.

2. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Het LSRD is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de Opdrachtgever/Kandidaat zelf of door personen die de Opdrachtgever/Kandidaat vertegenwoordigen.

4. De Opdrachtgever/Kandidaat vrijwaart het LSRD en haar medewerkers of externe partijen die in naam van het LSRD activiteiten uitvoeren voor aanspraken van derden terzake van schade die wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het LSRD (op)geleverde wordt gemaakt.

5. Het LSRD levert een inspanningsverplichting en is bij het uitvoeren van de activiteiten nimmer gehouden tot c.q. aansprakelijk voor het leveren van een bepaald resultaat, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 12: Klachtenprocedure

Het LSRD kent een klachtenprocedure die te downloaden is op de website www.steunbijverlies.nl.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechtelijke instantie

1. Op iedere overeenkomst tussen het LSRD en de Opdrachtgever/Kandidaat is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.