Training Rouwzorg

 

LEERTHERAPIE

In een individueel leertherapeutisch traject onderzoekt de deelnemer de krachten en kwetsbaarheden in relatie tot het eigen rouwtraject en de persoonlijke levensloop. 

Op de clientenstoel wordt de deelnemer therapeutische werkvormen aangeboden om op die manier te ervaren hoe het therapeutische traject behulpzaam is in het optimaliseren van het persoonlijk functioneren. Speciale thema’s binnen de leertherapie  zijn; eigen socialisatieproces met betrekking tot verlies en rouw, en veiligheid binnen de therapeutische setting om de eigen emotionele ervaringen en gedragingen te exploreren. De nadruk in de leertherapie ligt op het persoonlijk functioneren in relatie tot de professie van rouw- en verliesbegeleider.

 

SUPERVISIE

Bij supervisie reflecteren deelnemers op het eigen professionele handelen. Deelnemers ontdekken in welke valkuilen ze met betrekking tot overdracht en tegenoverdracht terecht kunnen komen. De Supervisor reflecteert met de deelnemers op ingebrachte rouwcasuïstiek vanuit de focus ‘tussen presentie en interventie’. Waar loop je tegenaan en waar kom je jezelf tegen in de begeleiding van cliënten? Tijdens de supervisie is er gelegenheid om bepaalde werkvormen of interventies te oefenen. Supervisie vindt plaats in een groep van maximaal 6 deelnemers en biedt gelegenheid om, door de inzet van expertise, empathie, resonantie etc. van deelnemers, nieuwe mogelijkheden te laten ontvouwen.

 

INTERVISIE

Intervisie heeft als doel om met collega’s te reflecteren op dilemma’s in de relatie tussen client en professional. Intervisie vindt plaats in een groep van maximaal 6 collega’s waarbij iedere deelnemer beurtelings een cliëntencase inbrengt. Van intervisie is sprake wanneer:

 

  • Collega’s elkaar op basis van gelijkwaardigheid ondersteunen en adviseren; 
  • Collega’s actief zijn in het werkveld ‘Rouw en verlies’;
  • Ruimte is om te reflecteren op dilemma’s in de relatie tussen client en professional; 
  • Zelfsturing plaatsvindt binnen een gezamenlijke gekozen structuur;
  • Ruimte is om te reflecteren op het leerproces.

 

Intervisie verdiept naargelang de probleeminbrenger aan het denken wordt gezet over onderliggende denk- en werkpatronen, vaker voorkomende valkuilen en de invloed van de eigen houding. Bij intervisie is reflectie op eigen professioneel gedrag meer waard dan een concrete oplossing.

 

Intervisie deelnemers leren om door te vragen naar gevoelens en gedachten over verlieskunde problematiek. Ze vergroten daarmee hun eigen reflectieve en communicatieve vaardigheden. In de intervisie komen regelmatig de volgende thema’s voor: overdracht en tegenoverdracht, gespreksvoering over verlies, rituelen, vormen van afscheid nemen, seksespecifieke begeleiding en eigen ervaringen met verlies.