Training Rouwzorg

Afgelopen 10 jaar hebben organisaties door bezuinigingen, verandering van de markt of innovaties flinke veranderingen doorgemaakt. Een groot deel van die veranderingen, zo blijkt uit onderzoek, zijn niet effectief geweest. De oorzaak daarvan wordt gezocht in de grote weerstand bij veranderingsprocessen. Voor het ‘Landelijke Steunpunt bij Verlies’ is dat aanleiding geweest om een 3 daagse workshop te ontwikkelen gericht op: 


Nieuwe visie op veranderen; tussen weerstand en wendbaarheid

Iedere leidinggevende wordt geconfronteerd met de impact van allerlei ingrijpende en soms zelfs traumatische veranderingen. Het gaat om veranderingen van systemen, werkwijzen, collega’s,  leidinggevende, status of zelfs verlies van werk. Bij al die veranderingen is sprake van verlies en van herstel. Beide zorgen voor de nodige stress. De kennis en tools die leidinggevenden hanteren om veranderingen te begeleiden die leiden tot herstel, steunen vaak nog op verouderde ideeën. Het LSV biedt, in een driedaagse training, nieuwe inzichten aan gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bewezen praktijkgerichte interventies. Het gaat daarbij om weerstand te herkennen als één van de mogelijke copingstijlen, om effectieve interventies in te zetten bij veranderingen, om vertrouwen te herstellen in de organisatie en het om verstoorde veranderingsprocessen te normaliseren.DAG 1 : REACTIE OP VERANDEREN


De oude ideeën op het gebied van veranderen zijn gebaseerd op het afsluiten van het verleden, het tegengaan van weerstand en het bieden van perspectief . Deze benadering helpt medewerkers vaak onvoldoende  om zich te verbinden met het nieuwe. In deze workshop worden, op basis van eigen ervaring van de deelnemers, nieuwe ideeën gepresenteerd over veranderen en weerstand. Daarbij gaat het om het herkennen van overlevingsstijlen (copingstijlen), het eren van het verleden en het tot betekenis brengen van moeilijke situaties. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

- Het psychologische immuunsysteem  van de organisatie

- Duaal procesmodel als nieuw beginsel voor veranderen 

- Verkennen en herkennen van persoonlijke copingstijlen bij veranderingen 

- Cirkel van acht; reactief versus proactief reageren

- Het tot betekenis brengen van het verleden

- Het stimuleren van veerkracht als beginsel voor wendbaarheid

 

Deelnemers leren om het effect van hun eigen copingpatroon te herkennen en om, daar waar nodig, andere copingstijlen in te zetten. Deze dag levert nieuwe inzichten en vaardigheden op om medewerkers te begeleiden in wendbaarheid.

 


DAG 2: BOUWEN AAN VERTROUWEN

Veranderingen verstoren de harmonie en stabiliteit in de organisatie. Dat is te horen in vergaderingen en in de wandelgangen. Kritische geluiden, teleurstelling en verwijten zijn soms niet van de lucht. Bij toenemend ongenoegen blijft het ware gezicht van medewerkers en/of management onder water.  Dat is soms functioneel maar dikwijls werkt het blokkerend. Wat is daaraan te doen? Leidinggevenden hebben een rol te vervullen in het overbruggen van vertrouwenskloven  en het creëren van verbinding.  Daarnaast  hebben leidinggevenden de moed nodig om vanuit transparantie en integriteit te confronteren en de rotte vis op tafel te leggen. 


In deze workshop worden nieuwe ideeën gepresenteerd over bouwen aan (wederzijds) vertrouwen. Aan de hand van eigen ervaring van de deelnemers worden deze toegelicht. Het gaat om het herkennen van psychosociale dynamiek en het interveniëren op basis van een nieuwe visie op veranderen. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

- Bouwen aan vertrouwen ; de cirkel van vertrouwen

- Functie van het onderwaterscherm

- Groepsscript; bevestiging en doorbreking

- Groepsinterventies; 

> tussen eren en corrigeren

> tussen confronteren en verbinden 

 

Deze dag levert psychosociale inzichten en vaardigheden op om te confronteren waar nodig en te verbinden waar mogelijk. Daarmee wordt escalatie voorkomen en het vertrouwen in een organisatie verbeterd. DAG 3: GECOMPLICEERDE VERANDERINGEN 

Leidinggevenden gaan bij veranderingen impliciet uit van veerkracht, gezonde affectregulering en een krachtige zelfregulering. Maar bij een langdurige periode van conflicten, gijzelingsdrama’s, cynisme, apathie of onverschilligheid werken interventies gericht op het bouwen aan vertrouwen eerder als olie op het vuur dan de-escalerend. In deze workshop wordt ingegaan op socio-pathologische kenmerken van groepen waarbij vermijden en escalatie, relativering en dramatisering, onverschilligheid en complot denken, bij zowel medewerkers als leidinggevenden, elkaar snel opvolgen. Geleerd wordt welke conflictinterventies helpend zijn voor de-escalatie. Speciale Verliesgerichte  (exploreren van het conflictverhaal, correctieve symbolische ervaringen, visualisaties) en Herstelgerichte interventies (herdefiniëren van de relatie, werken aan een nieuwe identiteit, tot betekenis brengen van conflicten) worden geoefend. Ook moeilijke emoties zoals woede, angst, schaamte en schuld komen aan bod. De interventies hebben als doel om conflicten te dereguleren en om onontkoombare verlieservaring toe te laten en te integreren in de ontwikkeling van een groep. Daarmee krijgt de organisatie meer kans om zich succesvol te richten op zijn taak. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 

- Kenmerken van getraumatiseerde veranderingen 

- Windows of tolerance

- Conflictregulering; tussen emotie en cognitie 

- Winnaars driehoek

- Interventies gericht op het normaliseren van relaties

 

Deze dag levert psychosociale inzichten en vaardigheden op om conflicten te reguleren en om relaties te normaliseren.

Wilt u meer weten over deze driedaagse workshop? Bel ons op telefoonnummer 033 – 4616886 en vraag naar Klaas-Jan Rodenburg.