Het Landelijk Steunpunt Verlies (voorheen LSR) heeft jaren lang nabestaanden en naasten per mail en telefonisch geholpen met het zoeken van een rouw- en verliesbegeleider bij hen in de buurt. Al weer jaren geleden ontvingen we per jaar 1.200 tot 1.500 verzoeken voor doorverwijzing. Ons verwijsbestand was en is nog steeds  een belangrijk hulpmiddel. Afgelopen jaren zijn de doorverwijsvragen steeds minder geworden. Steeds meer weten hulpzoekenden zelf hun weg te vinden op internet en op onze website. En wellicht ontvangen hulpzoekenden ook meer hulp van artsen, uitvaartbegeleiders, naasten en vrijwilligers organisaties. Maar wellicht is er ook een zwevende en zwervende groep die geen adequate hulp kan vinden.  Of een groep hulpzoekenden die in de reguliere hulpverlening niet adequaat geholpen wordt. Hoe kunnen we die groep bereiken en zicht geven op de hulpverlening die wij bieden? 

Veranderingen

De wereld om ons heen is veranderd. Waar voorheen het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) de unieke  verwijsinstantie was voor rouw- en verliesbegeleiders zijn er nu ook andere instanties die het aanbod van Rouw- en verliesbegeleiders onder de aandacht te brengen. Het gaat bijvoorbeeld om vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas, patiëntenvereniging en inloophuizen voor bijvoorbeeld kankerpatiënten, instellingen zoals hospices en ziekenhuizen, en uiteraard de huisartsen en -praktijkondersteuners. Het LSV heeft afgelopen jaar verschillende acties ondernomen om de doorverwijsfunctie in de breedte te versterken. Zo is met de Humanitas organisatie afgesproken dat zij gebruik gaat maken van ons verwijsbestand. Tevens zijn dit jaar zestig rouw- en verliesbegeleiders uit ons verwijsbestand opgenomen in het Digitale Verwijsbestand Oncologie (DVO). 

 

Wat is er nog meer nodig?

De ondernomen acties zijn goed maar niet voldoende. Er is meer nodig om onze beroepsgroep onder de aandacht te brengen. Om die reden heeft het LSV brochures ontwikkeld gericht op ‘Steun bij verlies van een dierbare’ en ‘Steun bij verlies van gezondheid’. Deze brochurelijn is bedoeld voor de wachtkamer bij de huisartsen of ziekenhuis. Daarnaast ontwikkelen we voor de doorverwijzers een brochure over ‘Rouw- en verliesbegeleider als Professie’. Daarin wordt uitgelegd hoe rouwgerelateerde problematiek herkend kan worden en welke begeleiding/behandeling daarbij het beste past.

 

Versterking plaatselijk netwerk 

Het LSV gelooft in een plaatselijk vitaal doorverwijssysteem. Huisartsen, POH-GGZ,  maatschappelijk werkers, uitvaartorganisaties kunnen gezamenlijk patiënten en cliënten adequaat doorverwijzen. rouw- en verliesbegeleider op lokaal niveau moeten dan wel hun visie en aanbod voor nabestaanden en andere verliesdragers bij deze doorverwijzers onder de aandacht brengen door bijvoorbeeld brochures te ontwikkelen en acties te nemen om de bekendheid van rouw- en verliesbegeleiders te verbeteren.