Wanneer u in de rouw bent, is het niet eenvoudig om het normale leven weer op te pakken. Als u dan ook nog het huis moet gaan opruimen of de financiën en de nalatenschap moet regelen, kan dit u veel onrust geven.

Wat moet er gebeuren met de kleren van de overledene?
Is er voldoende geld om door te leven?
Wat moet er betaald worden aan de fiscus?
Hoe moet het met de afwikkeling van de nalatenschap?

Het zijn vragen die zich opdringen, maar waar u wellicht nog helemaal niet aan toe bent.


U kunt er voor kiezen om het nalatenschap zelf te regelen of om hulp te zoeken.

 

 

 

Belangrijke kengetallen met betrekking tot zorg, uitkeringen, nalatenschappen, schenkingen en belastingen, zoals verstrekt door de overheid, vindt u soms versnipperd of vertraagd terug op de sites van de overheid. Landelijk Steunpunt Verlies geeft jaarlijks een Gids voor nabestaanden uit, waarin veel van deze kengetallen terug te vinden zijn. Om u van dienst te zijn hebben wij deze kengetallen in alfabetische volgorde voor u op een rijtje gezet. 

Anw-nabestaandenuitkering 2018

De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van het inkomen (of bij scheiding de alimentatie) van de nabestaande en bedraagt maximaal €1.195,30 bruto per maand. Boven €789,- inkomen uit loondienst, winst uit onderneming of vervroegd pensioen wordt de Anw-uitkering aangepast. Boven €2.556,57 heeft u helemaal geen recht meer op deze uitkering. De hoogte van de uitkering kan ook worden aangepast als u een kostendeler (minimaal 21 jaar) in huis heeft wonen.

Anw-wezenuitkering 2018

De hoogte van de uitkering voor wezen is: €394,- voor kinderen tot en met 9 jaar, €582,54 voor kinderen van 10 tot en met 15 jaar en €771,08 voor kinderen van 16 tot en met 20 jaar. 

AOW-uitkering 2018

De AOW uitkering voor alleenstaanden bedraagt in 2017 maximaal €1173,33 bruto. Dit is maximaal €1.107,94 netto na aftrek van de verplichte bijdrage Zvw (Zorgverzekeringswet). Het bedrag is exclusief vakantiegeld van bruto €71,42 per maand. Dit geld wordt in de maand mei uitgekeerd. 

De AOW uitkering voor partners bedraagt €807,88 bruto maximaal. Dit is €762,24 maximaal na aftrek van de verplichte bijdrage Zvw. Het bedrag is exclusief vakantiegeld van bruto €51,01 per maand. Dit geld wordt in de maand mei uitbetaald. 

 

Belastingschijven 2018  - jonger dan de AOW-leeftijd

Belastingschijf

Loon (jaarbasis)

Loonbelasting

Schijf 1

€0 - €20.142

36,55%

Schijf 2

€20.142 - €33.994

40,85%

Schijf 3

€33.994 - €68.507

40,85%

Schijf 4

€68.507 en hoger

51,95%

 

Belastingschijven 2018  - ouder dan de AOW-leeftijd

Belastingschijf

Loon (jaarbasis)

Loonbelasting

Schijf 1

€0 - €20.142

18,65%

Schijf 2

€20.142 - €33.994

22,95%

Schijf 3

€33.994 - €68.507

40,85%

Schijf 4

€68.507 en hoger

51,95%

 

Bijstandsuitkering 2018 (participatiewet)

De Participatiewet (Pw) is ingevoerd met ingang van 1 januari 2015 en vervangt het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand (WWB),Wet sociale werkvoorziening en Wajong. Zie ook bijstandsuitkering 2018 op internet.

 
Drempelbedrag bij aftrekbare zorgkosten  2018

Drempelbedrag 2018 met een fiscale partner gedurende het hele jaar

Drempelinkomen van 

Drempelinkomen t/m

Drempelbedrag

€0,-

€15.294,- 

€262,-

€15.294,-

€40.619,-

1,65% van het drempelinkomen

€40.619,-

en hoger

€670,- + 5,75% van het bedrag
boven €40.619,-

  

Drempelbedrag 2018 zonder een fiscale partner gedurende het hele jaar

Drempelinkomen van 

Drempelinkomen t/m

Drempelbedrag

€0,-

€ 7.647,-

€131,-

€7.647,-

€40.619,-

1,65% v/h drempelinkomen

€40.619,- en hoger €670,- + 5,75% van het bedrag
boven €40.619,-


 

Erfbelasting 2018

De hoogte van de tariefschijf in 2018 is vastgesteld op €123.248,-

 

Erfbelasting tot €123.248,-

Erfbelasting vanaf €123.248,-

Partners (en daarmee gelijkgestelden) en kinderen

10%

20%

Kleinkinderen

18%

36%

Anderen (ouders, broers, zussen,
neven, nichten, vrienden etc) 

30%

40%

 

 

Vrijstellingen

Partner ( en daarmee gelijkgestelden)

€643.194,-

Zieke en gehandicapte kinderen

€61.106,-

Kinderen en kleinkinderen

€20.371,-

Ouders

€48.242,-

Anderen

€2.147,-

 

Kinderbijslag 2018 

De kinderbijslag voor kinderen van 0 t/m 5 jaar bedraagt €201,05 per kwartaal. Voor 6 t/m 11 jaar is dit €244,13 en voor 12 t/m 17 jaar €287,21. Deze bedragen zijn licht hoger dan in 2017. De kinderbijslag wordt in de eerste week aan het begin van het nieuwe kwartaal uitgekeerd. 


Minimumloon 2018

Het minimumloon is afhankelijk van leeftijd. Voor 22 jaar en ouder is het minimumloon € 1.578,- per maand.


Schenkvrijstellingen 2018

Jaarlijkse schenking 2018

 

(pleeg) kinderen

€5.363,-

kleinkind

€2.147,-

anderen

€2.147,-

ANBI’s en SBBI’s

Volledige vrijstelling

 

Eenmalige schenking 2018

Algemeen doel

Specifiek t.b.v. studie 

Specifiek t.b.v. woning

Kind 18 t/m 40 jaar

€25.731,-

 € 53.602,-

 

 Ontvanger 18 t/m 40 jaar

 

 

 €100.800,-

 

Vermogensrendementsheffingen 2018

Schijf

Deel grondslag sparen  en beleggen

Percentage 0,36%

Percentage 5,38%

1

Tot €70.800,-

67%

33%

2

Vanaf €70.800,- tot €978.000,-

21%

79%

3

Vanaf €978.001,-

0%

100%

 

Er geldt een algemene vrijstelling van €25.000, welke voor de berekening van het belastbare deel eerst mag worden afgetrokken. Over het totaal moet 30% belasting worden betaald.

 

WW-uitkering 2018


In 2018 duurt een WW-uitkering minimaal 3 maanden en maximaal 29 maanden. 

Een WW-uitkering duurt minimaal 3 en maximaal 29 maanden in 2018. In de eerste 2 maanden na ontslag ontvangt men 75% van het laatstverdiende salaris, daarna 70%. De hoogte van de WW is gemaximeerd. Het maximale dagloon is 209,- per dag, zodat maximale WW-uitkering ruim 36.000,- per jaar bedraagt.

  

Zorgtoeslag  2018

De hoogte van de zorgtoeslag voor een alleenstaande zonder toeslagpartner is afhankelijk van het inkomen en varieert van €48,- per jaar bij een inkomen van €28.500 tot €1.128,- per jaar bij een inkomen tot maximaal €19.000,-. 

De hoogte van de zorgtoeslag bij een meerpersoonshuishouden is afhankelijk van het inkomen en varieert van €84,- per jaar bij een gezamenlijk inkomen van €35.500 tot €2.112,- per jaar bij een inkomen tot maximaal €19.000,-. 

Wij wijzen u er graag op dat u gebruik kunt maken van uw eigen persoonlijke “Checklist na een overlijden”. U hebt hiervoor wel inloggegevens nodig. Deze krijgt u van uw uitvaartverzorger of kunt u bestellen in onze webshop.